Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Home

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

DHS opleidingen

 

Logo DHS Opleidingen rood v1_0.png

 

Onze medewerkers zijn professionals’
(visiestelling 7)

Onderwijsgevenden zijn professionals en professionals moeten blijven leren om hun kennis en vaardigheden op peil te brengen en te houden.
Dat vraagt om inspanningen van de professionals zelf, maar ook van de organisatie waarbij zij werken.

De Haagse Scholen bestaat omdat zij de opdracht heeft om leerlingen onderwijs te geven en hun ontwikkeling en ontplooiing te stimuleren. Het kennis overdragen en vaardigheden aanleren zit in de genen van de medewerkers die er werken. Onderwijs is per definitie dynamisch. Het ontwikkelt zich voortdurend, verandert mee met de maatschappelijke omgeving, incorporeert nieuwe kennis en inzichten. Onderwijs staat nooit stil.

De medewerkers van DHS zijn professionals (visiestatement) en het onderwijs modern en kwalitatief goed (visiestatement). De medewerkers staan daarom ook nooit stil. De medewerkers ontwikkelen mee en zij willen dat ook graag. Het zijn immers onderwijsmensen en die doen aan levenslang leren. Nieuwe kennis vergaren en het verbeteren en ontwikkelen van vaardigheden is noodzakelijk voor de inhoud van het vak en de kwaliteit van het onderwijs. Onze medewerkers zijn immers professionals.

Voor een duurzame ontwikkeling van de onderwijskwaliteit zijn de schooldirecteuren als onderwijskundig leiders en de leerkrachten in de groepen cruciaal. Met hun wil, kennis, ervaring en vaardigheden kunnen we het maximale uit het kind halen en bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling en welzijn. Bij De Haagse Scholen staat vanuit de visie het kind immers centraal.

DHS Opleidingen is een van de manieren waarop De Haagse Scholen wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijskundig management. Kenmerkend voor de aanpak van DHS Opleidingen is de koppeling van algemene wetenschappelijke kennis, praktijkkennis aan de feitelijke beleidskeuzes die binnen De Haagse Scholen zijn gemaakt op basis van een ambitie (in het Ambitiestatement) en van gekozen doelen (zoals onder meer in het financiële beleid, in het beleid van resultaatgerichte sturing, in de Kadernota Onderwijskwaliteit en de Kadernota Integraal Personeelsbeleid zijn vastgelegd).

Uitgangspunten
Het basisidee van DHS Opleidingen is het geloof in de gedachte dat het leren en ontwikkelen een continu proces is. Een proces dat DHS blijvend wil ondersteunen. In het perspectief van leiderschap en management betekent dit dat DHS actief wil zijn op het faciliteren van de ontwikkeling van vaardigheden en het actueel houden van kennis en inzichten. DHS Opleidingen richt zich met name op leidinggevenden in de scholen. Iedere leidinggevende is als professional verantwoordelijk voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar de organisatie heeft ook een functie in het op peil houden en verbeteren van de kennis en vaardigheden van haar leidinggevenden en een functie in het zorgen voor voldoende nieuwe leidinggevenden in de toekomst. Naast het opleiden van nieuwe leidinggevenden voor de komende jaren wil DHS ook ervaren schooldirecteuren ondersteunen in hun ontwikkeling door ze te stimuleren om deel te nemen aan scholing- en ontwikkelactiviteiten rond leiderschap en management.

Medewerkers in de scholen zijn net als de leidinggevenden ook verantwoordelijk voor hun eigen professionele ontwikkeling. Maar ook in de scholen heeft de schooldirectie eveneens een verantwoordelijkheid in het op peil houden en verbeteren van de kennis en de vaardigheden van de medewerkers in de scholen. DHS Opleidingen richt zich niet primair op medewerkers in de scholen. Dat doen de scholen zelf. In bijzondere gevallen zal DHS Opleidingen een scholing- of kennisaanbod doen, alleen wanneer de scholen of samenwerkingsverbanden erom vragen en dat zal vooral het geval zijn bij onderwerpen die niet specifiek schoolgebonden zijn.

Huidige situatie
In 2009 en 2010 zijn twee groepen zogenoemde “high potentials”, medewerkers met aantoonbare affiniteit en belangstelling voor een leidinggevende positie in een school, opgeleid. Met de Maatschap Onderwijs als projectleider en met inbreng van DHS zelf hebben deze toekomstige leidinggevenden een kennis- en vaardigheden programma gevolgd. In dat programma werd algemene kennis aangeboden, werden voor een leidinggevende positie relevante vaardigheden geoefend, werd door de deelnemers gestudeerd en werd er onderzoek gedaan voor een afsluitende “meesterproef”. Als basis voor de inhoud is gekozen voor de nsa-competenties voor schoolleiders. In het programma werd steeds de link gelegd tussen algemene kennis en vaardigheden en de manier waarop beleid en uitvoering binnen DHS plaatsvindt.

Parallel aan het high potential traject werd vanuit DHS Opleidingen aan zittende schoolleiders een zogenaamd “schaduwtraject” aangeboden. Schooldirecteuren en adjunct-directeuren kregen - op vrijwillige basis – de gelegenheid deel te nemen aan een reeks van cursussen, workshops en trainingen. Ook hier kwamen de nsa-competenties rond leiderschap aan bod. Het schaduwtraject liep parallel aan het kennistraject van de high potentials.

Als derde lijn is er het aanbod aan praktische trainingen voor schoolleiders, adjunct-directeuren en incidenteel ook administratief medewerkers. Hier gaat het om praktische vaardigheden op het gebied van personeelsadministratie, personeelsbeheer en automatiseringspakketten.

Tot slot is er in overleg met het Samenwerkingsverband 3503 een training “Omgaan met gedragsproblemen in de klas” aan intern begeleiders aangeboden.

Ontwikkeling
Naast de vraaggerichte benadering die tegemoet komt aan de persoonlijke wensen rond leiderschap, wil DHS schooldirecteuren stimuleren deel te nemen aan scholing- en ontwikkelactiviteiten die aangeboden worden rond de beleidsprioriteiten van De Haagse Scholen. De grote thema’s hierin zijn integraal personeelsbeleid, opbrengstgericht werken en de verbetering van het taal- en rekenonderwijs, onderwijskwaliteitszorg, passend onderwijs, brede schoolontwikkeling en het bij alle thema’s centraal staande onderwijskundig leiderschap. DHS Opleidingen gaat zich in haar activiteiten niet op alle thema’s richten, aangezien vanuit lokale en landelijke adviesorganisaties, onderwijsadviesdiensten, PO-Raad e.d. een zeer breed en kwalitatief goed aanbod aan scholing en kennisaanbod beschikbaar is. Het streven van de centrale directie is wel om, wanneer er – zowel bij intern als extern aanbod - gekozen wordt voor een gestructureerd aanbod in lijn met de beleidsprioriteiten, dan ook de kernprincipes van het resultaat- en opbrengstgericht werken, de kernprincipes van leiderschap en het personeelsbeleid en de inhoudelijke ambities van de organisatie in te brengen.

De deelname op zich aan de trainingen en de scholing van DHS Opleidingen is vrijwillig. Met dien verstande dat de rechtspositie het mogelijk maakt dat medewerkers van DHS, inclusief leidinggevenden, als het functioneren daartoe aanleiding geeft, kunnen worden verplicht tot het volgen van een opleiding, maar dat in voorkomende gevallen betrokkene zelf beslist of hij of zij dat doet via interne of externe opleidingen.

Terwijl in de eerste jaren van haar bestaan de aandacht van De Haagse Scholen met name gericht was op het op orde brengen van organisatie en financiën, vanaf 2010 is er in toenemende mate aandacht voor de inhoud van het werk. Daartoe zijn beleidsontwikkelingen in gang gezet. De wezenlijke beleidsontwikkelingen zijn inmiddels in kaart gebracht en beschreven. De organisatie staat nu voor de taak om de beleidskeuzes tot uitvoering te brengen op de werkvloer in het scholenveld. Van het bedenken gaat de organisatie naar het doen. Op dat gebied wil DHS Opleidingen ook nadrukkelijk haar bijdrage leveren.

Organisatie
De activiteiten van DHS Opleidingen worden onder eindverantwoordelijkheid van het College van bestuur gestuurd vanuit een kerngroep. Voor de inhoudelijke invulling van het programma is er een programmacommissie, waar ook de beleidsafdeling in participeert.

Via het Intranet van DHS is DHS Opleidingen te benaderen. Daar is zowel het programma te vinden, als een module beschikbaar waarbinnen men zich kan inschrijven.

Voor alle trainingen en scholing die door externen worden gegeven wordt van de deelnemers een financiële vergoeding gevraagd.