Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld middels een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur en voeren intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 070-30 65 217 of 06-31 65 98 37.

Actueel

Van een grote lichting huidige GMR-leden zit de zittingstermijn erop. Dat wil zeggen dat de GMR zit te springen om nieuwe leden. Er komen maar liefst tien van de zestien zetels vacant. Mocht je al eens gedacht hebben ‘misschien’ of ‘ooit’, maak daar dan ‘nu’ van en zorg ervoor dat de medezeggenschap op bovenschools niveau sterk blijft. Neem voor meer informatie contact op via gmr@dehaagsescholen.nl of kijk onder Werving nieuwe leden op deze website. Personeelsgeleding ​Basisonderwijs (‘regulier’): 4 vacatures Bestuurskantoor: 1 vacature Speciaal onderwijs: 1 vacature Oudergeleding Basisonderwijs (‘regulier’): 2 vacatures Speciaal onderwijs: 2 vacatures De kandidaatstelling loopt tot donderdag ...
Verder Lezen
Maandag 26 maart a.s. komt de GMR bijeen in Interne Vergadering. Twee weken later volgt de Overlegvergadering (9 april). Er zal onder meer gesproken worden over de spelregels sociale media, het medezeggenschapsstatuut en de -reglementen, de opleidingsschool en het veiligheidsbeleid. Natuurlijk blikt de GMR ook terug op de achterbanavond over Medezeggenschap op scholen, waarbij nadrukkelijk gekeken zal worden naar de benodigde vervolgstappen. De agenda’s worden zodra ze definitief zijn onder notulen/documenten geplaatst ...
Verder Lezen
De achterbanavond over ‘Medezeggenschap bij De Haagse Scholen’ werd goed bezocht. De presentaties zijn intussen op deze website geplaatst (onder notulen/documenten). Over de volgende stap beraadt de GMR zich nog, maar er komt zeker een vervolg ...
Verder Lezen