Privacy statement

Privacy statement Stichting De Haagse Scholen en Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen
Wij hechten bij De Haagse Scholen veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens (zoals naam, adresgegevens) en bijzondere persoonsgegevens(zoals beeldmateriaal) van onze leerlingen en medewerkers. We willen daar dan ook veilig mee omgaan. In onze scholen gaat een grote hoeveelheid aan informatie om, zo ook veel persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Om goed met deze gegevens om te gaan is verantwoorden wij ons aan de hand van de volgende principes:

1. Doel en doelbinding: waarom verwerken we persoonsgegevens en wat doen we met de gegevens?
Om goed en eigentijds onderwijs te kunnen bieden, leerlingen te begeleiden, leermiddelen te verschaffen en de continuïteit/kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen hebben we vanzelfsprekend (persoons)gegevens nodig van leerlingen, ouders en medewerkers. Welke gegevens we precies verzamelen en voor welke specifieke doeleinden staan omschreven in ons dataregister.

De bij ons aangeleverde informatie wordt uitsluitend verwerkt voor het hierboven gestelde doel. In ons dataregister staat nader uitwerkt wat wij met de verzamelde gegevens doen. Het dataregister is op aanvraag ter inzage beschikbaar.

2. Grondslag: Mogen wij deze gegevens verwerken?
Voor de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij uitsluitend een rechtmatige grondslag zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze grondslag kan per verwerking verschillen maar valt in ieder geval binnen de hieronder beschreven grondslagen:

 • Gerechtvaardigd belang.
 • Gemeenschappelijk belang: uitvoering van publieke taak.
 • Wettelijke verplichting.
 • Uitvoering van overeenkomst.
 • Expliciete toestemming.
 • Vitaal belang.

3. Dataminimalisatie: Verzamelen we niet te veel data?
We verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn om het hierboven gestelde doel te bereiken. De bij ons aangeleverde informatie kan alleen worden ingezien en verwerkt door geautoriseerde personen die betrokken zijn bij het desbetreffende proces. Dit is nader uitgewerkt in ons dataregister.

Ook zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Als gegevens niet meer nodig blijken voor de uitvoering van de gestelde doeleinden of op verzoek worden alle gegevens vernietigd.

4. Transparantie en rechten: hebben we u voldoende geïnformeerd?
Wij willen u er graag op wijzen wat uw rechten zijn in relatie tot persoonsgegevens. Hieronder de belangrijkste:

 • Recht op inzage van uw gegevens.
 • Recht op correctie van uw gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Recht op verwijdering van uw gegevens.

  Wilt u een beroep doen op uw rechten? Neem dan contact op met de schooldirectie.

5. Data integriteit
Wij zorgen er zo goed als mogelijk voor dat de door ons verzamelde gegevens up-to-date gehouden worden en geen fouten bevatten.

6. Informatiebeveiliging
Wij treffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij De Haagse Scholen:

 • Hebben we een eigen privacy en informatiebeveiligingsbeleid.
 • Investeren we in bewustwording onder personeel.
 • Sluiten we met externe partijen verwerkersovereenkomsten (overeenkomst met bindende afspraken over privacy).

We helpen onze scholen onder andere met:

1. In kaart brengen van mogelijke risico’s met betrekking tot privacy en
informatiebeveiliging.
2. Scholing op gebied van privacy.

De maatregelen die wij treffen om de privacy en informatiebeveiliging te waarborgen staan nader omschreven in ons privacy en informatiebeveiligingsbeleid en dataregister.

Via deze weg hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben over hoe wij met de privacy en informatiebeveiliging wetgeving omgaan.

Contact
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of heeft u een klacht in relatie tot de omgang met persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met De Haagse Scholen. De contactpersoon is Dhr. Wannée te bereiken via R.Wannee@dehaagsescholen.nl . Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.
Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen zijn gemaakt. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.