Overlegvergadering GMR woensdag 11 december 2019

Op woensdagavond 11 december a.s. gaat de GMR met het College van Bestuur in gesprek over de voorgestelde wijziging van de Klachtenregeling, de Uitgangspuntennota Planning & Control en het voorstel om duo-directeurschap bij De Haagse Scholen mogelijk te maken.

Mocht je als toehoorder willen aansluiten bij de vergadering, stuur dan een bericht naar gmr@dehaagsescholen.nl . De agenda van de vergadering staat onder ‘vergaderingen en documenten’.

Vergaderschema 2019-2020

Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2019-2020 staat gepubliceerd onder ‘vergaderingen en documenten’. De eerste Interne Vergadering vindt plaats op 16 oktober a.s.  Drie weken later komt de GMR met het College van Bestuur bijeen voor een Overlegvergadering. De agenda’s voor deze vergaderingen worden tegen die tijd hier gepubliceerd.