Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

In deze Nieuwsflits (open bericht en klik op de link) kun je niet alleen lezen over het Bovenschools programma NPO, de Arbeidsmarkttoelage en andere actuele zaken, maar je kunt ook zien wie er allemaal in de GMR zitting heeft dit schooljaar ...
Verder Lezen
De keuze van de personeelsgeleding van de GMR is gevallen op een gemiddeld percentage voor alle betrokken vestigingen die voor een arbeidsmarkttoelage in aanmerking komen. Het ministerie van OCW heeft besloten een arbeidsmarkttoelage te verstrekken aan de medewerkers van scholen met een uitdagende leerlingpopulatie. De regeling geldt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Bij De Haagse Scholen zijn er 34 locaties die hiervoor in aanmerking komen. De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) kreeg de vraag voorgelegd door het College van Bestuur om te kiezen uit twee opties. De eerste mogelijkheid was het volgen van het toelagepercentage per vestiging. De tweede ...
Verder Lezen
De komende vergaderingen van de GMR zijn op 30 november 2021 (Interne Vergadering) en op 14 december 2021 (Overlegvergadering, met het College van Bestuur). In het nieuwe jaar komt de GMR bijeen voor Interne Vergaderingen op 19 januari, 24 maart,  16 mei en 14 juni. De overlegvergaderingen zijn op 2 februari, 7 april,  30 mei en op 28 juni ...
Verder Lezen
In de Nieuwsflits kun je lezen dat de GMR op zoek is naar nieuwe leden. Dat geldt ook voor de OPR SPPOH. Verder wordt er o.a. aandacht besteed aan Passend Onderwijs, Social Schools en de gevolgen van corona bij De Haagse Scholen. Ook is het jaarverslag van de GMR over het jaar 2020 intussen geplaatst op deze website. Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van de GMR? Neem dan voor 31 mei a.s. contact op via gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen