Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

De GMR komt bijeen voor een Interne Vergadering op woensdag 16 oktober a.s. De agenda voor deze vergadering staat onder ‘vergaderingen en documenten’. Het is mogelijk om een GMR-vergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, neem dan contact op via gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Op zijn Eendaagse bijeenkomst van 20 september 2019 heeft de GMR zijn voorzitter en vice-voorzitters gekozen. Benito Boer (ouder – Galvanischool) blijft de voorzitter van de GMR.  Sahiner Pekdemir (personeel – Van Ostadeschool) is herkozen als vice-voorzitter. Tina van den Bosch (ouder – Anne Frankschool) is als vice-voorzitter nieuw in het Dagelijks Bestuur van de GMR ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2019-2020 staat gepubliceerd onder ‘vergaderingen en documenten’. De eerste Interne Vergadering vindt plaats op 16 oktober a.s.  Drie weken later komt de GMR met het College van Bestuur bijeen voor een Overlegvergadering. De agenda’s voor deze vergaderingen worden tegen die tijd hier gepubliceerd ...
Verder Lezen
De GMR gaat het komende schooljaar van start met een volledige bezetting. Ook voor de twee nog vacante zetels in de Oudergeleding, die gereserveerd zijn voor ouders/verzorgers van ‘speciale’ scholen, hebben zich twee kandidaten gemeld.  Manish Dixit (Eerste Nederlandse Buitenschool) en Thomas Klompmaker (Inspecteur de Vriesschool) gaan binnenkort van start met hun GMR werkzaamheden. Mocht u hiertegen bezwaar willen indienen, dan verwachten we van u te horen voor 19 september a.s. Op 20 september a.s. gaat het nieuwe jaar voor de GMR van start met een Eendaagse bijeenkomst ...
Verder Lezen
In de nieuwe editie van de Nieuwsflits, die je terug kunt vinden onder vergaderingen en documenten,  kun je o.a. lezen over MijnSchoolinfo en Kwaliteitszorg. Ook doet de GMR een oproep voor nieuwe leden. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de oudergeleding: die kent per 1 augustus a.s. maar liefst vijf vacatures. Zie voor meer informatie over de vacatures in de GMR het bericht hieronder en kijk ook onder het kopje ‘werving leden’ ...
Verder Lezen