Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

Op woensdagavond 11 december a.s. gaat de GMR met het College van Bestuur in gesprek over de voorgestelde wijziging van de Klachtenregeling, de Uitgangspuntennota Planning & Control en het voorstel om duo-directeurschap bij De Haagse Scholen mogelijk te maken. Mocht je als toehoorder willen aansluiten bij de vergadering, stuur dan een bericht naar gmr@dehaagsescholen.nl . De agenda van de vergadering staat onder ‘vergaderingen en documenten’ ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er allemaal speelt in de GMR? Lees dan de Nieuwsflits ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2019-2020 staat gepubliceerd onder ‘vergaderingen en documenten’. De eerste Interne Vergadering vindt plaats op 16 oktober a.s.  Drie weken later komt de GMR met het College van Bestuur bijeen voor een Overlegvergadering. De agenda’s voor deze vergaderingen worden tegen die tijd hier gepubliceerd ...
Verder Lezen
Er is een geactualiseerde versie van de ‘Handleiding Medezeggenschap bij De Haagse Scholen’ gepubliceerd onder ‘Vergaderingen en documenten’ ...
Verder Lezen