Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld middels een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur en voeren intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 070-30 65 217 of 06-31 65 98 37.

Actueel

De GMR en het College van Bestuur zullen op donderdag 8 november a.s. onder meer spreken over de meerjarenbegroting, MijnSchoolinfo, het advies van de GMR met betrekking tot de verdeling van de reserves over de scholen en over de mogelijke samenwerking ‘Glaslokaal’.  De agenda is nog niet definitief, maar wordt zo spoedig mogelijk onder ‘Vergaderingen en documenten’ gepubliceerd ...
Verder Lezen
Het jaarverslag van de GMR en de brieven die de GMR de afgelopen periode verstuurd heeft, zijn gepubliceerd op deze website (vergadering/documenten) ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het nieuwe schooljaar staat onder vergaderingen/documenten ...
Verder Lezen