Deze website is onderdeel van De Haagse Scholen, hierna te noemen DHS. In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op door DHS aangeboden websites. Daarnaast leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op dehaagsescholen.nl geplaatste content.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van website de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. DHS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Auteursrecht

Teksten op de website mag u, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s en bestanden op de websites van DHS zijn beschermd door het auteursrecht van DHS of haar licentiegevers.

U mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door DHS ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van DHS gebruikt worden.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door DHS met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

DHS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van DHS.

Responsible disclosure

Bij De Haagse Scholen vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ICT-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ICT-systemen. Dat kun u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij De Haagse Scholen te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u:

Wij zeggen toe dat:

Wijzigingen

DHS behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.
Versie 0.1, 17 november 2023.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.