Op onze scholen, daar gebeurt het. De school is de plek is waar onze missie, beloften en ambities een passende vertaling krijgen en waar onderwijskwaliteit vorm krijgt. Iedere school stelt doelen die passen bij de specifieke behoeften van leerlingen en hun ouders en die aansluiten bij de unieke omgeving van de school. Het bestuur bevraagt de scholen of zij de juiste doelen stellen, of deze doelen ambitieus genoeg zijn en of het goede wordt gedaan om deze doelen te bereiken en stuurt waar nodig bij. Daarbij sturen we op continue ontwikkeling van het onderwijs en van onze medewerkers en een professionele cultuur van samen leren en ontwikkelen. In onze visie staat de dialoog hierbij centraal.

Het bestuurskantoor van De Haagse Scholen ondersteunt de 51 scholen bij hun werkzaamheden. Hier werken zo’n 50 collega’s uit verschillende disciplines, zoals; financiën, personeelsadministratie, facilitair zaken, ICT, HR, juridische zaken, communicatie en onderwijsbeleid. Zij worden aangestuurd door het Hoofd Bedrijfsvoering en het Hoofd Beleid en Advies.

Het college van bestuur heeft het bevoegd gezag over De Haagse Scholen en bestaat uit twee leden;

Daarnaast zijn er vier bovenschoolse directeuren die primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht op onze scholen.
De Haagse Scholen werkt structureel samen met andere onderwijsorganisaties en schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, hogescholen, gemeenten, overheid en kennisplatformen om uitvoering te geven aan onze missie en ambities.

Organogram van De Haagse Scholen.
Organisatiestructuur van De Haagse Scholen

Jaarverslag 2022

​​​​​Benieuwd naar de verantwoording over ons gevoerde beleid, of geïnteresseerd in de cijfers?
Download het jaarverslag via onderstaande knop: