Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools verloopt dit via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.

Wil je in contact komen met de GMR? Dan kun je mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06 – 31 65 98 37.

Actueel

De GMR ontvangt graag de leden van de MR-en van onze scholen op 10 oktober a.s. op de sfeervolle locatie van Muzee in Scheveningen. De GMR-leden hebben een goed programma in elkaar gezet naar aanleiding van de inbreng die de MR-en voor de zomervakantie via een enquête zelf aangeleverd hebben. De opzet van de bijeenkomst is dat de medezeggenschappers een beter beeld krijgen van een aantal belangrijke onderwerpen en dat zij ervaringen met elkaar delen.

We stellen het op prijs wanneer je de MR-leden op je school attendeert op deze achterbanavond.

Aanmelden (voor MR-leden) kan via gmr@dehaagsescholen.nl.

UITNODIGING

Beste MR-leden,

Op 10 oktober a.s. zien we je graag om met de leden van de MR-en van onze scholen stil te staan bij een aantal onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Ditmaal komen we bijeen op de mooie locatie van MUZEE in Scheveningen (Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag).

De GMR-leden hebben zich ingespannen om voor jullie een interessant programma in elkaar te zetten. Daarbij vormde jullie inbreng in de enquête, die we voor de zomervakantie aan jullie voorgelegd hebben, de leidraad.

We horen graag met hoeveel MR-leden jullie deze avond bijwonen. Stuur je meteen een berichtje naar gmr@dehaagsescholen.nl?

Hartelijk dank en tot ziens,

Esther Verheijen
Voorzitter GMR


PROGRAMMA GMR-ACHTERBANAVOND 10 OKTOBER 2022
19.15 uur Ontvangst en inschrijving deelsessies
19.30 uur Opening door Esther Verheijen, voorzitter GMR
19.45 uur Eerste ronde deelsessies
20.30 uur Pauze
20.45 uur Tweede ronde deelsessies
21.30 uur Sluiting

Deelsessies:
Lerarentekort – Inzetten op behoud van personeel: werkverdelingsplan en werkdruk, loopbaanbegeleiding en duurzame inzetbaarheid. En wat is de rol van de PMR?
Financiën – Hoe werkt de begroting bij De Haagse Scholen? Waar let je op als MR?
Passend onderwijs en zorgstructuur – Hoe is het georganiseerd en gefinancierd?
Inleiding Medezeggenschap – Wat zijn de rechten van de MR? Hoe werkt de MR?

Bij elke deelsessie krijgen de MR-leden ook de gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2022-2023 kunt u terugvinden onder het kopje ‘agenda’.

De GMR komt op 13 mei a.s. bijeen voor een Eendaagse bijeenkomst die volledig gewijd zal zijn aan Passend onderwijs en de zorgstructuur rondom onze scholen. Op 16 mei a.s. staat er een Interne Vergadering in de agenda en de Overlegvergadering zal plaatsvinden op 30 mei a.s.

De keuze van de personeelsgeleding van de GMR is gevallen op een gemiddeld percentage voor alle betrokken vestigingen die voor een arbeidsmarkttoelage in aanmerking komen.

Het ministerie van OCW heeft besloten een arbeidsmarkttoelage te verstrekken aan de medewerkers van scholen met een uitdagende leerlingpopulatie. De regeling geldt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Bij De Haagse Scholen zijn er 34 locaties die hiervoor in aanmerking komen.

De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) kreeg de vraag voorgelegd door het College van Bestuur om te kiezen uit twee opties. De eerste mogelijkheid was het volgen van het toelagepercentage per vestiging. De tweede betrof een gemiddeld toelagepercentage voor alle betrokken vestigingen.

De PGMR heeft beide opties in een peiling voorgelegd aan de PMR-en van de 34 scholen. De reacties van de MR-en van de 22 scholen die de peiling ingevuld hebben, lieten een ruime voorkeur voor het gemiddeld toelagepercentage zien. Zeventien PMR-en gaven aan voor deze mogelijkheid te zijn en lieten weten dat de eerlijke verdeling en de onderlinge solidariteit hierbij doorslaggevend waren. Vier PMR-en zagen liever een toelagepercentage per vestiging en één PMR maakte geen keuze.

Informatie en documenten

Hieronder kunt u documenten downloaden die door de GMR zijn gepubliceerd. Documenten van voor de gepubliceerde data kunt u opvragen bij de ambtelijk secretaris van de GMR.