Om aan de sluiten bij de leerbehoefte van elk kind heeft De Haagse Scholen 43 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarmee hebben wij het meest complete aanbod aan (speciaal) basisonderwijs in Den Haag.

Een aantal van onze reguliere basisscholen werkt met een onderwijsconcept. Zo hebben wij 3 Dalton basisscholen, 2 IB World schools, 2 Montessori basisscholen en een OGO-school. Gezamenlijk werken wij vanuit dezelfde missie aan onze ambities: wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

Goed onderwijs maken we samen

‘It takes a village to raise a child’ is een Afrikaans gezegde waar wij in geloven. Het belang van samenwerking tussen verschillende organisaties en met ouders rondom kinderen wordt steeds groter. Een grote stad als Den Haag brengt in dat opzicht uitdagingen, maar ook kansen met zich mee. In samenhang met voorschoolse educatie, tussen- en buitenschoolse opvang, welzijns-, sport- en culturele organisaties kunnen wij inzetten op brede ontwikkeling van kinderen.
Expertise en ondersteuning vanuit de (jeugd)zorg is nodig om voor elk kind passend onderwijs te realiseren. Een betere samenwerking met voortgezet onderwijs zien we als een belangrijke conditie voor het verbeteren van de schoolloopbaan van onze leerlingen. En gezamenlijk met pabo’s, andere schoolbesturen en gemeente kunnen we zorgen voor voldoende en goed opgeleide toekomstige leerkrachten.
Als De Haagse Scholen zoeken we de samenwerking met al onze partners actief op om zo het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden aan onze leerlingen.

Onderwijskwaliteit

Onze missie, beloften en ambities geven onze visie op onderwijs weer. Naast de deugdelijkheidseisen van de Inspectie van het Onderwijs vormt dit het uitgangspunt voor ons kwaliteitszorgbeleid.
Om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt hebben onze leerlingen ook andere vaardigheden nodig. Dit betekent dat we een brede ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk vinden en de leermotivatie van leerlingen willen vergroten (door bijvoorbeeld nieuwgierigheid en eigenaarschap te stimuleren). Ook besteden we veel aandacht aan een onderzoekende houding en vaardigheden. De diversiteit van onze leerlingen vraagt om maatwerk. Daarom geeft iedere school de missie, de 6 beloften en de ambities een schooleigen invulling die past bij de leerlingen en ouders, de wijk en de onderwijsvisie van de school.

Passend Onderwijs

Onze opdracht is een passende plek en gelijke onderwijskansen te bieden aan ieder kind. Hiervoor werken onze scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen maken deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH. Onze (V)SO-scholen participeren in meerdere samenwerkingsverbanden.

Het gezamenlijke doel binnen SPPOH is om voor elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs te realiseren. De scholen werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele leerlingen of een klein groepje leerlingen) en 3) extra ondersteuning door plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft een school hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze is te vinden op de website van de school.
Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, bezoek de website van SPPOH: www.sppoh.nl.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.