Van klacht naar oplossing

Als De Haagse Scholen vinden we goed onderwijs belangrijk. Toch kunt u als ouder/verzorger ontevreden zijn over een bepaalde zaak op school. In geval van ontevredenheid kunt u de leerkracht en de schoolleiding aanspreken. Mocht u uw klacht eerst willen bespreken met een onafhankelijk persoon, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om contact op te nemen met de bovenschoolse vertrouwenspersoon

Route bij klachten
Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de route verloopt als volgt:

stap 1
Bespreek eerst de klacht op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen op de school.

stap 2
Als uw klacht niet wordt opgelost dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur via dit formulier.

stap 3
De adviseur van het bestuurskantoor hoort u over uw klacht en neemt in het kader van hoor- en wederhoor contact op met school.
De uitkomst zal met u gedeeld worden.

Landelijke Klachtencommissie
Indien u ontevreden bent met de klachtafhandeling van het schoolbestuur, dan kunt u deze voorleggen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Commissie bekijkt dan de zaak en brengt een advies uit aan het college van bestuur van De Haagse Scholen over de situatie.

U kunt hier de Klachtenregeling van De Haagse Scholen nalezen.